ENDEMI I SUBENDEMI LOVĆENA III – Božidar Proročić/Ana Uskoković

ENDEMI I SUBENDEMI LOVĆENA III

Pišu: Božidar Proročić, i Ana Uskoković

24. Rhamnus intermedius Steudel & Hochst =Rhamnus infectorius L. var. intermedius Steudel & Hochst

Božidar Proročić na Koložunjskom ždrijelu

RHAMNACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, CG, BH, Hr

Rasprostranjenost u Crnoj Gori:, SM: Lovcen (Gornji Grbalj, primorske padine), (prim.aut. Granica između sela njeguškog podvršja: Mirac, Čavori, Poda, Koložunj i sela Gornjeg Grblja).

Stanište: primorske šikare Paliurion adriaticum (Rhamno intermediae-Paliuretum);

Ana Uskoković biolog NP ,,Lovćen,,

makija; stijene

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 10 – 1100 mnv

25. Saxifraga blavii (Engler) G. Beck = Saxifraga adscendens f. blavii Engler, Saxifraga adscendens subsp. blavii (Engler) Hayek,

Saxifraga controversa sensu Petrovic, Saxifraga tridactylites subsp. blavii Engler

SAXIFRAGACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Hr, ?Mk, CG, Sr

Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Lovćen.

Stanište: krečnjacki sipari-Saxifragion prenjae (Saxifrago-Gnaphalietum pichleri); šikara bjelograba (Carpinetum orientalis); pukotine stijena, otvoreno polje; na rudinama; na alpskim travnjacima i kamenjaru

Geološka podloga: karbonat (krečnjaci) i silikat

Nadmorska visina: 1400 – 2370 mnv

26. Saxifraga federici-augusti Biasol. subsp. federici-augusti = Saxifraga frederici-augusti auct. balc., Saxifraga grisebachii subsp. montenegrina (Halácsy & Bald. ex Engler & Irmscher) Micevski & E. Mayer, Saxifraga media subsp. federici-augustii (Biasol.) Stoj. & Stefanov, Saxifraga media f. montenegrina (Halácsy & Bald. ex Engler & Irmscher) Hayek, Saxifraga montenegrina Halácsy & Bald., Saxifraga porophylla subsp. federici-augusti (Biasol.) Maire & Petitmengin, Saxifraga porophylla var. montenegrina (Halácsy & Bald.) Engler & Irmscher

SAXIFRAGACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, Gr, Mk, CG, SR

Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši), (prim. aut. B. Proročić, A. Uskoković, V. Živanović – lokalitet Veliki Babljak)

Stanište: subalpski i alpski krečnjački pašnjaci-Oxytropidion dinaricae (Edraiantho-Dryadetum);

pukotine karbonatnih stijena-Edraianthion serpyllifolii (Leontopodio-Hedysaretum silicii)

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1400 – 2110 mnv

27. Potentilla speciosa Willd. subsp. illyrica Soják

ROSACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Mk, CG, SR

Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM Lovcen

(Štirovnik, Jezerski vrh)

Stanište: pukotine karbonatnih stijena (Asplenietea rupestris, Amphoricarpion bertiscei); zona
primorskih bukovih šuma (Fagetum montanum); subalpski pašnjaci (Festuco-Seslerietea); subalpske i alpske karbonatne rudine (Crepidetalia dinaricae); kamenjari,

Geološka podloga: karbonat, silikat (rijetko)

Nadmorska visina: 1400 – 2400 mnv

28. Vicia ochroleuca Ten. subsp. dinara (Borbás) Rohlena

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

Opšte rasprostranjenje: CG, BH, Hr

Rasprostranjenost u Crnoj Gori: M: Vrmac (nasuprot Kotora), SM: Lovćen (Njeguši, Žanjev Do, Ivanova Korita).

Stanište: pukotine stijena; rub bukove šume; na livadama; kamenjar;

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: nema podataka

29. Trifolium dalmaticum Vis. = Trifolium filicaule Boiss. & Heldr.

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Bu, Hr, Gr, Mk, CG, Sr, Tu(E)

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: M: Boka Kotorska (Kotor, Tivat, Vrmac), Vrmac (iznad Mua,

iznad Prčanja); Lovćen (Njeguši, Bukovica-Njeguši).

Stanište: šume bjelograbica s kostrikom, degradirane šume bjelograbica-Ostryo-Carpinion
orientalis (Rusco-Carpinetum orientalis, Carpinetum orientalis punicetosum), pašnjacki kamenjari-
Chrysopogoni-Satureion(Stipo-Salvietum officinalis), primorske šikare cera-Quercion petraeae-cerris (Quercetum cerridis mediterraneo-montanum); kamenjar sa Phlomisom

Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 220 – 1200 mnv

30. Trifolium pignantii Fauché & Chaub. = Trifolium fulcratum Griseb.

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Bu, ?Hr, Gr, Mk, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Padež, Gornič,

Zabrđe, Kapa), Cetinje.

Stanište: šume jesenje šašike i crnog graba Ostryo-Carpinion orientalis (Seslerio-Ostryetum carpinifoliae); montane šume cera Quercion petraeae-cerris (Quercetum cerridis mediterraneomontanum); šume lovora i kestena Castaneo-Quercion petraeae (Lauro-Castanetum sativae); montane šume bukve i jesenje šašike Aremonio-Fagion, Fagioni illyricum (Seslerio autumnalis-Fagetum); (Danthonio-Festucetum-pancicietosum); žbunjaci i kamenjari; ivicom montanih bukovih šuma do 1400mnv; šikare crnog graba, šikare bijelog graba, šikare bijelog i crnog graba

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 120 – 1400 mnv

31. Anthyllis aurea Welden = Anthyllis polycephala Reichenb.

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, Bu, Hr, Gr, Mk, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Ivanova Korita, Majstori) (prim. aut. A. Uskoković, B. Proročić, V. Živanović – Štirovnik, Goliš, Jezerski vrh).

Stanište: pašnjacki kamenjari Satureion subspicatae pašnjacki kamenjari Chrysopogoni-Satureion (Genisto-Globularietum); na kamenjaru i rubovima bukove šume; na stijenama, kamenjarima i u žbunjacima montanog i subalpskog pojasa do 1700 mnv
Geološka podloga: karbonat (dolomiti-dolomitizirani krečnjak)
Nadmorska visina: 870 – 1800 mnv

32. Cytisus tommasinii Vis.= Chamaecytisus austriacus subsp. tommasinii (Vis.) Ponert, Cytisus capitatus var. pauciflorus Ebel., Cytisus kerneri var. tommasinii (Vis.) Kanitz, Cytisus supinus subsp. austriacus var. pauciflorus Briq., Chamaecytisus tommasinii (Vis.) Rothm.

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, Gr, BH, Mk, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (između prevoja Krstac i Kotora, Padež, Njeguši), (prim . aut. A. Uskoković, B. Proročić, V. Živanović – Brajići, Vuči do, Bižaljevac, padine Štirovnike)

Stanište: montane šikare cera Quercion petraeae-cerris (Quercetum cerridis mediterraneomontanum), šumarci kostrike i bjelograbića Ostryo-Carpinion orientalis (Rusco-Carpinetum orientalis); kamenjari, kamenjari u bukovim šumama, šibljaci, između žbunjaka; ivicom bukovih šumaraka montanog i subalpskog pojasa do 1600 mnv; sastojine crnoga graba

Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 800 – 1600 mnv

33. Petteria ramentacea (Sieber) C. Presl. =Cytisus ramentaceus Sieber (basion), Cytsus weldenii Vis.

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, Gr, CG, BH, Hr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Njeguši, iznad Krsca), (prim. aut. B. Proročić, A. Uskoković, V. Živanović – Mali i Velji Zalazi, Vališta)

Stanište: šume crnoga i bijeloga graba Ostryo-Carpinion orientalis (Seslerio-Ostryetum carpinifoliae, Rusco-Carpinetum orientalis quercetosum, Carpinetum orientalis); mediteranske šume i šikare Quercion ilicis (Orno-Quercetum ilicis myrtetosum); šikare primorskih krajeva-Paliurion adriaticum (Paliuretum adriaticum); Edraiantho-Globularietum cordifiliae; kamenjar, šibljaci, šikara bjelograba, u degradiranim šikarama crnog graba; šikara bijelog i crnog graba;

Geološka podloga: karbonat, dolomit

Nadmorska visina: 65 – 1200 mnv

34. Genista sylvestris Scop. subsp. dalmatica (Bartl.) Lindb.= Cytisus sylvestris var. pungens Vis., Genista dalmatica Bartl., Genista sylvestris var. dalmatica

(Bartl. & Wendl.) Tomas

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Hr, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen, Trešnja Njeguška

Stanište: montane šume cera Quercion petraeae-cerris (Quercetum cerridis mediterraneomontanum); pašnjacki kamenjari Chrysopogoni-Satureion (Genisto-Globularietum); pukotine; pašnjački kamenjari Satureion subspicatae; pukotine karbonatnih stijena Amphoricarpion autariati (Genisto dalmaticae-Daphneetum malyanae, Potentilletum persicinae); kamenjar; makija; kamenjar i šibljaci montanog i subalpskog pojasa

Geološka podloga: karbonat, dolomiti-dolomitizirani krečnjak

Nadmorska visina: 80 – 1120 mnv

35. Bupleurum karglii Vis.

UMBELLIFERAE (APIACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Hr, Gr, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: Lovćen (Njeguši, Poda, Štirovnik, Čulice, Dolovi, Vučji do – Njeguši).

Stanište: montani i subalpski kamenjari i stijene, sipari, na rubovima bukovih šuma i šikara

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1100 – 1400 mnv

36. Bunium alpinum Waldst. & Kit. subsp. alpinum

UMBELLIFERAE (APIACEAE)

Opšte rasprostranjenje: CG, BH, Hr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Babljak, Štirovnik, Jeterski vrh, Treštenik)

Stanište: sipari (Drypetum linnaeanae), alpski karbonatni sipari Bunion alpini (Euphorbio-

Valerianetum bertisceae); kamenjar

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 2240 – 2400 mnv? (prim.aut na Lovćenu na nižim nadmorskim visinama od navedenih i nadmorske visine koje su navedene su za areal rasprostranjena u čitavoj Crnoj Gori!)

37. Seseli globiferum Vis.

UMBELLIFERAE (APIACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, CG

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: M: Lovćen (Njeguši, Gojanove grede, Brajici, Ugnji, Dubovički

krši), Cetinje

Stanište: pukotine termofilnih karbonatnih stijena Centaureo-Portenschlagiellion (Campanulo-

Moltkeetum petraeae); kameni zidovi, šikara bjelograba; veoma degradirana šikara Carpinion

orientalis (Carpino-orientali-Punicetum granatae),

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 100 – 1000 mnv

38. Athamanta turbith (L.) Brot. subsp. haynaldii (Borbás & Uechtr.) Tutin = Athamanta haynaldii Borbás & Uechtr., Athamanta mathioli Wulfen

UMBELLIFERAE (APIACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Hr, Mk, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: Lovćen (Krstac, Štirovnik, Treštenik).

Stanište: pukotine karbonatnih stijena Amphoricarpion (Athamanthetum haynaldii) zona munikinih

šuma Pininon heldreichii (Pinetum heldreichii bertiscum)

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 900 – 1900 mnv

39. Chaerophyllum coloratum L.

UMBELLIFERAE (APIACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Hr, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Trešnja, Čavori, Mirac).

Stanište: montane šikare-drače Paliurion adriaticum (Rhamno intermediae-Paliuretum) šumarci

bjelograbica Carpinion orientalis (Rusco-Carpinetum orientalis quercetosum); termofilni sipari

(Stipetum calamagrostidis); garage; livada; u šikarama bjelograba; bukova šikara; šumarci cera; na

kamenjaru; na krečnjackim stijenama

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 5 – 1500 mnv

40. Armeria canescens (Host) Boiss. subsp. dalmatica (G. Beck) Trinajstic

PLUMBAGINACEAE

Opšte rasprostranjenje: CG, Hr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Zeleni put, Vršanj).

Stanište: travnate zajednice

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1200 – 1300 mnv

41. Myosotis suaveolens Waldst. & Kit. ex Willd. = Myosotis armata Vestergren, Myosotis lithospermifolia sensu Adamovic, Myosotis suaveolens

Waldst. & Kit. ex Willd.

BORAGINACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Bu, Hr, Gr, Mk, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Štirovnik, Golo brdo, Ivanova Korita).

Stanište: karbonatni sipari Saxifragion prenjae (Saxifrago-Papaveretum kernerii, Sagino-

Gnaphalietum pichlerii); karbonatni sipari Bunion alpinae (Euphorbio-Valerianetum bertisceae)

vegetacija karbonatnih sniježnika Salicion retusae (Salicetum retusae dinaricum) pukotine

karbonatnih stijena Amphoricarpion (Athamanthetum haynaldii); u šumama bukve, na kamenjaru

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1500 – 2385 mnv

42. Moltkia petraea (Tratt.) Griseb. =Lithospermum petraeum DC.

BORAGINACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, Gr, Sr, CG, BH, Hr, Tu

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Štirovnik, Brajici, Ivanova Korita, Bajice, između Bajica i Cetinja).

Stanište: Centaureo-Portenschlagiellion (Campanulo-Moltkeetum petraeae); pukotine karbonatnih

stijena Edraianthion (Moltkeo-Galietum baldaccii, Hieracio-Ramondietum serbicae, Moltkeetum

petraeae Galio-Ramondietum,Geranio-Ramondaetum serbicae, Edraianthetum pivae); šumarci

bjelograbica Carpinion orientalis (Carpinetum orientalis); stijene u zoni munike

Geološka podloga: karbonat, dolomiti (rjeđe)

Nadmorska visina: 500 – 2000 mnv

43. Onosma stellulata Waldst. & Kit. = Onosma stellulata Waldst. & Kit. var. angustifolia Lehm

BORAGINACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Hr, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši) (prim.aut. A. Uskoković, B. Prororčić, V. Živanović – Njeguška Trešnja. Vučji do, Kuk, Pavlov krst)

Stanište: kamenjari; pukotine stijena

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 750 – 1380 mnv

44. Verbascum niveum Ten. subsp. visianianum (Rchb.f.) Murb.

SCROPHULARIACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, CG, BH, Hr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (primorske padine, Njeguši, Šanik, Trešnja,

Bukovica), Cetinje (Bajice, Belveder).

Stanište: na stijenama, kamenjaru, uz puteve u montanom pojasu

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 600-1100 mnv

45. Linaria peloponnesiaca Boiss. & Heldr.= Linaria linifolia G. Beck & Szysz., Linaria sibthorpiana subsp. peloponnesiaca Boiss.,

Sibthorpiana peloponesiaca Boiss.

SCROPHULARIACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, ?Bu, Hr, Gr, Mk, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Njeguši, Bukovica)

Stanište: visoke zeleni Petasition dörfleri (Linaro-Daphneetum oleoides); umireni krečnjački blokovi sipara subalpinskog pojasa; pašnjaci uz bukovo-jelovu šumu; stijene i kamenjari, montanog, subalpskog i alpskog pojasa

Geološka podloga: karbonati

Nadmorska visina: 1000 – 1700 mnv

46. Scrophularia bosniaca G. Beck

SCROPHULARIACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, ? Hr, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Njeguši, Zvjerinjak, Padež, Ugnji, između Njeguša i

Cetinja, Stare Lazine, Bukovica, Čekanje)

Stanište: šume mezijske bukve i bukovo jelove šume Fagion moesiacae (Fageto-Aceretum visianii,

Abieto-Fagetum moesiacae), obodom subalpskih bukovih šuma (Asyneumo-Fagetum moesiacae);

klekovina bora krivulja Pinion mugi (Wulfenio-Pinetum mugi calcicolum), pukotine karbonatnih

stijena Amphoricarpion autariati (Silenetum petraeae); ruderalna vegetacija Chenopodion muralis

(Urtico-Sambucetum ebuli); zona bukovih šuma montanog, subalpskog i alpskog pojasa

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 900 – 2100 mnv

47. Veronica saturejoides Vis.

SCROPHULARIACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, CG,

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen.

Stanište: kamenjarski pašnjaci i sipari subalpskog i alpskog pojasa

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1400 – 2300 mnv

48. Pedicularis brachyodonta Schlosser & Vuk. subsp. brachyodonta

SCROPHULARIACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, Bu, Gr, Hr, Sr, CG

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Majstori, Treštenik);

Stanište: montani pašnjački kamenjari Chrysopogoni-Satureion (Genisto-Globularietum

bellidifoliae); alpski žbunasti vrbaci Salicion waldesteinianae (Salicetum grandifoliae

montenegrinum)

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1600 – 2000 mnv

49. Pedicularis brachyodonta Schlosser & Vuk. subsp. montenegrina (Janka ex

Nyman) D. A. Webb = Pedicularis brachyodonta subsp. brachyodonta Hayek, Pedicularis comosa f. brachyodonta

(Schlosser & Vuk.) Velen., Pedicularis fallax (G. Beck) Stadtlmann, Pedicularis leucodon f. fallax G.

Beck, Pedicularis malýi Jan.

SCROPHULARIACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Hr, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Štirovnik, Majstori, Ruišta).

Stanište: pašnjacki kamenjari Chysopogoni-Satureion (Genisto-Globularietum); subalpski i alpski

karbonatni pašnjaci Oxytropidion dinaricae (Edraiantho-Dryadetum, Seslerietum-tenuifoliae

montenegrinum-globularietosum bellidifoliae Elyno-Edraianthetum alpinii, Caricio-Crepidetum

dinarici-typicum); subalpski i alpski pašnjaci Campanulion albanicae (Ranunculo-Helianthemetum

nitidi)

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1120 – 2400 mnv

50. Teucrium arduini L.= Teucrium hircanicum auct. non L.

LABIATAE (LAMIACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, ?Hr, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Bjeloši, Ivanova Korita, između Njeguša i Cetinja), Cetinje.

Stanište: pukotine karbonatnih stijena Edraianthion (Geranio-Ramondaetum serbicae, Moltkietum

petraeae); pukotine karbonatnih stijena Amphoricarpion autariati (Saxifragetum rochelinae) vlažna

livada; šikara cera; šumarci crnog i bijelog graba Ostryo-Carpinion orientalis (Seslerio-Ostryetum);

ruderalna i kamenjari; u kamenjaru borove šume; pored puta uz šikaru bijelog i crnog graba;

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 110 – 1380 mnv

51. Sideritis romana L. subsp. purpurea (Talbot ex Benth.) Heywood = Sideritis purpurea Bentham

LABIATAE (LAMIACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Gr, Ae, Mk, CG, BH, Hr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Padež, Vrela, primorske padine), Cetinje (Zabrđe).

Stanište: mediteranski i submediteranski pašnjacki kamenjari Chrysopogoni-Satureion (Stipo-

Salvietum officinalis); šikare bjelograba Ostryo-Carpinion orientalis; gariga; kamenjar sa pelimom;

kamenjar sa primorskom klekom

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 5 – 560 mnv?

52. Stachys menthifolia Vis.

LABIATAE (LAMIACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, Gr, CG, Hr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: Lovćen (Njeguši), Cetinje.

Stanište: mediteranski i submediteranski pašnjački kamenjari Chrysopogoni-Satureion (Stipo-

Salvietum); šikara bjelograba Ostryo-Carpinion orientalis; kamenjar sa pelimom

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 350 – 400 mnv?

53. Stachys officinalis (L.) Trevis. subsp. velebitica (A. Kern.) Hayek

LABIATAE (LAMIACEAE)

Opšte rasprostranjenje: BH, CG, Hr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Njeguši)

Stanište: karbonatne livade montanog i subalpskog pojasa

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: nema podataka

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.