ENDEMI I SUBENDEMI LOVĆENA IV – Božidar Proročić/Ana Uskoković

ENDEMI I SUBENDEMI LOVĆENA IV

Pišu: Božidar Proročić, Ana Uskoković

54. Stachys recta L. subsp. baldaccii (K. Malý) Hayek = Stachys baldaccii Hand.-Mazz., Stachys chrysophaea Pancic, Stachys serpentina K. Malý, Stachys subcrenata var. fragilis f. baldacii K. Malý, Stachys zepcensis Form.
LABIATAE (LAMIACEAE)
Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Hr, ? Gr, CG, Sr
Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (između Kotora i Krsca, Šanik, Njeguši, između

Lonicera alpigena

Njeguša i Cetinja-Golo brdo).

Stanište: stijene i kamenjari montanog i subalpskog pojasa
Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 1280 – 1300 mnv

55. Clinopodium alpinum (L.) Kuntze subsp. majoranifolium (Mill.) Govaerts = Acinos alpinus (L.) Moench subsp. majoranifolius (Miller) P.W. Dall, Acinos majoranifolius (Mill.) Šilic, Acinos montenegrinus (Sagorski) Šilic, Calamintha montenegrina Sagorski, Satureja majoranifolia (Mill.) K. Malý, Calamintha alpina f. hirsutior Rohlena, Satureja patavina (Jacq.) Degen
LABIATAE (LAMIACEAE)
Opšte rasprostranjenje: CG, Hr, BH?
Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Štirovnik, Mirac, Poda, Torinje, Rujiški
vrh), Cetinje (okolina).

Stanište: kamenjari; na pašnjačkim kamenjarima i na rudinama; kamenjar sa Phlomisom;
Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: nema podataka

56. Clinopodium dalmaticum (Benth.) Bräuchler & Heubl = Micromeria dalmatica Benth., Satureja dalmatica (Benth.) Nyman
LABIATAE (LAMIACEAE)
Opšte rasprostranjenje: CG, Hr
Rasprostranjenje u Crnoj Gori: M: Boka Kotorska (Vrmac, Kotor) Kotor (okolina Kotora); SM:
Lovćen (između Kotora i Njeguša, Njeguši, Lopatni do, primorske padine),
Stanište: otvoreni karbonatni kamenjari mediteranko-montanog pojasa
Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 30 – 1100 mnv

57. Micromeria longipedunculata Bräuchler=Micromeria parviflora (Vis.) Reichenb., Satureja inodora Host, Satureja parviflora Vis.
LABIATAE (LAMIACEAE)
Opšte rasprostranjenje: Al, BH, CG, Sr
Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Njeguši, Padež, Bukovica, izmeu Bukovice i
Cetinja, Ivanova Korita-Bjeloši, primorske padine).
Stanište: stijene u šikari bijelog i crnog graba Ostryo-Carpinion rupestris; šikare bjelograbica
Carpinion orientalis (Carpino orientali-Punicetum granatae); u pukotinama stijena, uz zidove; in
rupestribus; šikara sladuna i cera Quercion petreae-cerris
Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 20 – 1400 mnv

58. Satureja horvatii Šilic
LABIATAE (LAMIACEAE)
Opšte rasprostranjenje:
Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Njeguši).
Stanište: kamenjari i šibljaci
Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 250 – 1600 mnv

59. Satureja subspicata Bartl. ex Vis. subsp. subspicata= Satureja montana subsp. illyrica (Host) Nyman
LABIATAE (LAMIACEAE)
Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Hr, Mk, CG, Sr
Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Njeguši, Brajici, Padež, Obzovica, Cetinje, Culice,
Đinovo brdo, Orlov krš).

Stanište: pašnjačkim kamenjari Chrysopogoni-Satureion; pukotine karbonatnih stijena Edraianthion
(Hieracio-Ramondietum serbicae Edraianthetum pivae Edraiantho-Dianthetum Nicolai, Galio-
Ramondietum); mediteranske i submediteranske pukotine karbonatnih stijena Centaureo-
Portenschlagiellion (Campanulo-Moltkeetum petraeae)

Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 550 – 1600 mnv

60. Vincetoxicum hirundinaria Medicus subsp. nivale (Boiss. & Heldr.) Markgraf = Cynanchum nivale (Boiss. & Heldr.) Nyman, Cynanchum sulfureum (Velen.) Hayek, Cynanchum vincetoxicum var. nivale (Boiss. & Heldr.) Hayek, Vincetoxicum nivale Boiss. & Heldr.
ASCLEPIADACEAE
Opšte rasprostranjenje: Al, Bu, Gr, Mk, CG, Sr, Tu (E)
Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Babljak, Njeguši, Štirovnik, Dolovi, Ivanova Korita,
Treštenik).
Stanište: u pukotinama stijena, na rubu bukove šume i u škripovima
Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 1200 – 2200 mnv

61. Vincetoxicum huteri Vis. & Ascherson = Cynanchum huteri (Vis. & Ascherson) Pitt. ex K. Schum.
ASCLEPIADACEAE
Opšte rasprostranjenje: Al, Hr, Gr, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (između Kotora i Njeguša, Babljak, Štirovnik, Njeguši, Ivanova Korita, Majstori, Ruišta, Petkove rupe).

Stanište: šikare bjelograbica Carpinion orientalis (Rusco-Carpinetum orientalis); mediteranski i
submediteranski pašnjacki kamenjari Chrysopogono-Satureion (Stipo-Salvietum officinalis); šikara
bukve (Fagetum montanum); šikara cera kamenjar; makija; na rudinama, u maslinjacima; podzid;
kultivisana šuma sa Pinus halepensis; visokoplaninske livade
Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 5 – 1200 mnv

62. Asperula scutellaris Vis. = Asperula rupestris (Vis.) Reichenb. non Tineo, Galium palustre Vis., Galium rupestre Vis.
RUBIACEAE
Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Hr, Gr, ? Mk, CG, ? Rm, Sr
Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Jezerski vrh, Bukovica), planine iznad Kotora, Cetinje (okolina, Dobrsko Selo).

Stanište: šikare primorskih krajeva Paliurion adriaticum (Rhamno intermediae-Paliuretum); šikare
bjelograbica Carpinion orientalis (Carpino orientali-Punicetum granatae) šikare crnog graba Ostryo-
Carpinion orientalis; mediteranski i submediteranski pašnjacki kamenjari Chrysopogoni-Satureion
(Genisto-Globularietum); pašnjacki kamenjari Satureion subspicatae, pukotine karbonatnih stijena
Edraianthion (Geranio-Ramondaetum serbicae, Edraianthetum pivae Edriantho-Dianthetum nicolai); pukotine karbonatnih stijena Amphoricarpion autariati (Centaureo incomptae-Asteretum bellidiastri, Seslerio-Saxifragetum crustatae); livada; šikara bukve; šikara cera
Geološka podloga: karbonat, (dolomiti-dolomitizirani krečnjak)
Nadmorska visina: 40 – 2000 mnv

63. Galium firmum Tausch = Galium aureum Vis.
RUBIACEAE
Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Hr, CG, Sr
Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Mirac, Njeguši, Poda)

Stanište: šikare primorskih krajeva Paliurion adriaticum (Rhamno intermediae-Paliuretum);
mediteranski i submediteranski pašnjacki kamenjari Chrysopogono-Satureion (Stipo-Salvietum
oficinalis); pukotine karbonatnih stijena Edraianthion (Campanulo-Moltkeetum petraeae, Galio-
Ramondietum, Micromerio julianae-Ramondaetum serbicae); kamenjari i poluumireni sipari; na
krecnjackim stijenama
Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 700 – 1200 mnv

64. Viburnum maculatum Pant.
CAPRIFOLIACEAE
Opšte rasprostranjenje: BH, CG
Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM Lovcen (Krstac), (prim. aut. A. Uskoković, B. Proročić. V. Živanović. Široko rasprostranjen na području Njeguša, Trešnje, Bižaljevca, Vučjeg Dola, Zlatarica, Kuk, Dolovi)
Stanište: nema podataka
Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 400 – 1900 mnv

65. Lonicera formanekiana Halácsy subsp. formanekiana = Lonicera alpigena subsp. formanekiana (Hálacsy) Hayek
CAPRIFOLIACEAE
Opšte rasprostranjenje: Al, ? BH, CG, Sr
Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Štirovnik), Katunska nahija. (Cuce).

Stanište: šume munike Pinion heldreichii (Pinetum heldreichii mediterraneo-montanum) brežuljci
Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 800 – 1500 mnv

67. Lonicera glutinosa Vis.
CAPRIFOLIACEAE
Opšte rasprostranjenje: BH, CG
Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen.
Stanište: šumarci bjelograbica Carpinion orientalis (Carpinetum orientalis); stjenovita mjesta
Geološka podloga: karbonat (dolomiti)
Nadmorska visina: 400 – 700 mnv

68. Knautia dinarica (Murb.) Borbás subsp. dinarica = Knautia intermedia var. persetosa Borbás, Knautia silvatica var. dinarica Murb.
DIPSACACEAE
Opšte rasprostranjenje: Al, BH, ? Bu, Hr, CG, Sr
Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Ivanova Korita-Kaba i Tisova ploca).

Stanište: subalpske i alpske rudine Campanulion albanicae (Poeto-Potentilletum montenegrinum,
Crepidi-Centauretum kotschyanae, Seslerietum giganteae-caricetosum ferruginei, Ranunculo-
Helianthemetum nitidae).
Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 1000 – 2000 mnv

69. Knautia sarajevensis (G. Beck) Szabó = Knautia lancifolia var. sarajevensis G. Beck
DIPSACACEAE
Opšte rasprostranjenje: BH, Hr, CG, Sr
Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Njeguši);
Stanište: nema podataka
Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 1000 – 2000 mnv

70. Knautia visianii Szabó
DIPSACACEAE
Opšte rasprostranjenje:
Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Vrela, Ugnji, Cista strana, Vučji Do), Cetinje
(Zabrđe).
Stanište: šikare crnog graba Ostryo-Carpinion orientalis; mezofilne visokoplaninske livade
Pancicion (Ranunculo-Pancicietum serbicae-asphodeletosum albi); na kamenjaru
Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 100 – 1400 mnv

71. Campanula austroadriatica D. Lakušic & Kovačić
CAMPANULACEAE
Opšte rasprostranjenje:
Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Bukovica), Cetinje (okolina).
Stanište: zidine Parietarion judaicae; zidine (Asplenietea trichomanes); submediteranske zajednice u
pukotinama karbonatnih stijena Edraianthion (Galio-Ramondietum, Hieracio-Ramondietum serbicae, Moltkeo-Galietum baldaccii, Edraianthetum pivae); mediteranske i submediteranske zajednice u pukotinnama karbonatnih stijena Centaureo-Portenschlagiellion (Campanulo-Moltkeetum petraeae), subalpske pukotine karbonatnih stijena Amphoricarpion autariati (Potentilletum persicinae, Micromerietum croaticae, Saxifragetum rochelinae); termofilni sipari Peltarion alliaceae (Corydaleto-Geranietum macrorrhyzi); zona Salicion eleagni (Satureio-Drypetum).
Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 0 – 1200 mnv

72. Campanula hercegovina Degen & Fiala = Campanula tarana K. Malý
CAMPANULACEAE
Opšte rasprostranjenje: BH, ? Hr, ? CG, Sr
Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši).
Stanište: livada; travnata staništa
Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: nema podataka

73. Edraianthus tenuifolius (Waldst. & Kit.) A. DC.
CAMPANULACEAE
Opšte rasprostranjenje: Al, CG, BH, Hr
Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (između Kotora i Krsca, Krstac, Njeguši, Bogojev do,
Golica, Kapa, Krstac, Kunji dolovi, Latkov brijeg, Lazarev štit, Torine, Zanovjetni brijeg, Golo brdo, Brajići-Rijecke strane, Padež, Đinovo brdo, Orlov krš, Šanik, Bukovica), Cetinje.

Stanište: šikara bjelograba Carpinion orientalis, pukotine karbonatnih stijena submediterana
Edraianthion (Edraianthetum pivae, Edriantho-Dianthetum nicolai, Moltkietum petraeae) pukotine
karbonatnih stijena Amphoricarpion autariati (Potentilletum persicinae, Saxifragetum rochelinae),
mediteranski i submediteranski pašnjački kamenjari Chrysopogoni-Satureion (Stipo-Salvietum
officinalis, Lino-Salvietum brachyodoni), mediteransko-submediteranske zajednice u karbonatnim
pukotinama stijena Centaureo-Portenschlagiellion (Campanulo-Moltkeetum petraea), kamenjar s
pelimom; pojas termofilnih hrastovih i bukovih šuma
Geološka podloga: karbonat (dolomit-dolomitizirani krečnjak)
Nadmorska visina: 50 – 1150 mnv

74. Gnaphalium pichleri Murb. = Gnaphalium pichleri Murb., Gnaphalium roeseri var. pichleri (Murb.) Hayek, Omalotheca pichleri
(Murb.) J. Holub
COMPOSITAE (ASTERACEAE)
Opšte rasprostranjenje: Al, BH, CG, Gr, Sr
Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Bjeloši), Cetinje. ?

Stanište: subalpski i alpski karbonatni sipari Saxifragion prenjae (Sagino-Gnaphalietum pichlerii);
vlažne stijene; osojni krševi
Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 1775 – 2385 mnv?

75. Achillea abrotanoides (Vis.) Vis. = Achillea multifida Griseb., Ptarmica abrotanoides Vis., Ptarmica multifida subsp. abrotanoides
(Vis.) Nyman
COMPOSITAE (ASTERACEAE)
Opšte rasprostranjenje: Al, BH, CG, Hr, Gr, Mk, Sr
Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Crkvica, Majstori, Štirovnik). (prim. aut. A. Uskoković, B. Proročić, V. Živanović. Treštenički vrh, Babina glava, Jezerski vrh, Goliš)

Stanište: subalpski i alpski karbonatni sipari Silenion marginatae (Drypidi-Silenetum marginatae);
vegetacija torova Chenopodion subalpinum (Senecietum rupestris-rumicetosum alpine); subalpske
acidofilne livade Jasinion orbiculatae (Nardetum subalpinum montenegrinum-festucetosum
spadiceae); karbonatni sipari reda Arabidetalia flavescentis; planinske rudine na karbonatima reda
Amphoricarpetalia; na rudinama i pašnjačkim kamenjarima; osunčani kamenjari
Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 880 – 2000 mnv

76. Leucanthemum chloroticum A. Kerner & Murb. = Chrysanthemum chloroticum (A. Kerner & Murb.) Horvatic., Leucanthemum atratum (Jacq.) DC.
subsp. chloroticum (Kern. et Murb.) Horvatic, Leucanthemum graminifolium subsp. chloroticum (A. Kern. & Murb.) Hayek
COMPOSITAE (ASTERACEAE)
Opšte rasprostranjenje: CG, BH, Hr SM: Lovćen (Štirovnik, Jezerski vrh Majstori), Cetinje.

Stanište: pukotine karbonatnih stijena Amphoricarpion autariati (Saxifragetum rochelinae); rudine i
pašnjacki kamenjari
Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 1100 – 1600 mnv

77. Tanacetum cinerariifolium (Vis.) Schultz Bip. = Chrysanthemum cinerariifolium Vis., Pyrethrum cinerariifolium Trev.
COMPOSITAE (ASTERACEAE)
Opšte rasprostranjenje: Al, CG
Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Ugnji, Čavori, Mirac, Brajići), Cetinje
(Umci, Dobrsko Selo).

Stanište: šikare primorskih krajeva Paliurion adriaticum (Rhamno intermediae-Paliuretum); šumarci
bjelograbica i crnog graba Ostryo-Carpinion (Seslerio-Ostryetum carpinifoliae); mediteranski i
submediteranski pašnjački kamenjari Chrysopogoni-Satureion (Stipo-Salvietum officinalis); pukotine karbonatnih stijena Amphoricarpion autariati (Edraiantho-Globularietum cordifoliae); šikara bjelograbica Carpinion orientalis; makija; šikara sa mirtom, erikom i primorskom klekom
Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 30 – 1000 mnv

78. Senecio thapsoides DC. subsp. visianianus (Vis.) Vandas
COMPOSITAE (ASTERACEAE)
Opšte rasprostranjenje: Al, BH, CG, Hr
Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Bukovica), Cetinje.

Stanište: montane šume munike (Pinetum heldreichii mediterraneo-montanum); kamenjar; pukotine
stijena
Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 1300 – 1600 mnv

79. Amphoricarpos neumayerianus (Vis.) Greuter
COMPOSITAE (ASTERACEAE)
Opšte rasprostranjenje: BH, CG, Sr
Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Štirovnik, Ivanova Korita, Jezerski vrh, Treštenik, između Bukovice i Cetinja).

Stanište: pukotine karbonatnih stijena Amphoricarpion (Potentilletum persicinae, Micromerietum
croaticae, Saxifragetum rochelinae, Edraiantho-Globularietum cordifoliae) i Edraianthion
(Moltkietum petraeae);;
Geološka podloga: karbonat
Nadmorska visina: 515 – 2000 mnv

80. Klasea radiata (Waldst. & Kit.) Á. Löve & D. Löve subsp. cetinjensis
(Rohlena) Greuter & Wagenitz = Serratula cetinjensis (Rohlena) Rohlena, Serratula radiata subsp. cetinjensis (Rohlena) Hayek,
Serratula radiata var. cetinjensis Rohlena
COMPOSITAE (ASTERACEAE)
Opšte rasprostranjenje: Al, BH, CG, Hr, Sr
Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Torinje),

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.